Válasszon nyelvet:  

Már van fiókja? Bejelentkezés itt

 

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Frissítve 2021 febuár 26-én

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az https://expertsport.club// honlap (a továbbiakban a ”Honlap”) tartalma a Iași Megyei Cégbíróságon J22/1672/2018 számmal bejgyzett NODESOFT SRL (a továbbiakban ”NODESOFT”) kizárólagos tulajdona, székhely str. Grigore Ureche nr. 1, bl. W. Mărăcineanu, et. 3, ap. 9, camera 1, Iași megye, telefonszám 0751.867.555, adószám 39531954.

Az Európai Unióban a 2016/679 számú rendelet (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – a továbbiakban „GDPR” vagy „Európai szabályozás”) előírásai alapján, amelyet hazánkban 2018 május 25. alkalmaznak, védettek a személyes adatok.

Ebben az összefüggésben a NODESOFT, mint személyes adatok kezelője, folyamatosan figyeli és biztosítja, hogy az érintett személyek személyes adatainak feldolgozása a Honlap tartalmának felkeresése pillanatában szigorúan betartja az Európai szabályozás elveit és szabályait.

Jelen adatvédelmi irányelv 2021 febuár 4-től érvényes és célja, hogy informálja Önt arról, hogy a NODESOFT alkalmazza és betartja a GDPR az érintett személyek személyes adatainak feldolgozására vonatkozó rendelkezéseit, legyen szó látogatókról vagy a Honlap funcióinak felhasználóiról.

A NODESOFT az alkalmazandó jogszabályi módosításoktól és kiegészítésektől függően időnként frissítheti ezeket az adatvédelemre vonatkozó irányelveit, ahogy az általa nyújtott szolgáltatások változnak, valamint a tehnológiai fejlettség szintjétől függően, ebben az esetben a Honlapon keresztül tájékoztatja az érintetteket minden változásról, mielőtt azok alkalmazhatóvá válnának.

MEGHATÁROZÁSOK
 • Személyes adatok: egy azonosított vagy azonosítható személyt („érintett személy”) érintő bármely információ. Azonosítható személy az, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható, különösen egy azonosító elemre hivatkozva, mint egy név, egy azonosító szám, tartózkodási adatok, egy online, esetleg egy vagy több specifikus elemből álló, saját fizikai, fiziológiai, genetikai, pszihikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosító;

  Feldolgozás: a személyesen adatokon vagy adatkészleteken végrehajtott bármilyen művelet vagy műveletek összesége, automatizált eszközök használatával vagy anélkül, mint a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, kivonás, tanácsadás, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy más módon elérhetővé tétel, összehangolás vagy kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;

  Adatkezelő: természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szervezet, amely egyedül vagy másokkal együtt megállapítja a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit; amennyiben az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a nemzeti jog határozza meg, az adatkezelőt vagy annak kijelölésének konkrét kritériumait uniós vagy nemzeti jogszabályokban lehet meghatározni;

  Az adatkezelő által felhatalmazott személy: természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szervezet, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat;

  Látogató: bármely személy aki belép a honlapra vagy a platform funkcióit használja;

  Érintett személy: bármilyen természetes személy, akinek személyes adatait a NODESOFT, mint adatkezelő feldolgozza;

  A feldolgozás korlátozása: a tárolt személyes jellegű adatok megjelölése a jövőbeni feldolgozásuk korlátozása érdekében;

  Címzett: természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szervezet akivel (amellyel) személyes adatokat közölnek, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

  Harmadik fél: az érintett személytől, az adatkezelőtől, az adatkezelő által felhatalmazott személytől és az adatkezelő vagy az adatkezelő közvetlen felügyelete alatt a személyes adatok kezelésére jogosult személyektől eltérő természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség;

  Az érintett személy beleegyezése: az érintett személy szabad, konkrét, tájékozott és egyértelmű akaratának bármely megnyilvánulása, amellyel félreérthetetlen nyilatkozattal vagy cselekvéssel elfogadja, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák;

  A személyes adatok biztonságának megsértése: a biztonság megsértése, amely véletlenül vagy illegálisan a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok jogosulatlan megsemmisítéséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához vagy nyilvánosságra hozatalához vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáféréshez vezet;

  A felügyelő hatóság (a továbbiakban ANSPDCP – Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóság): a Rendelet 51. cikke alapjén létrehozott autonóm és független nemzeti hatóság, amelynek célja a Románia területén található természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme a személyes adatok feldolgozásával és ezen adatok szabad mozgásával kapcsolatban.

A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A feldolgozott személyes adatok kategóriái az interakciók és kapcsolatok összefüggéseitől függnek, amelyeket Ön mint érintett személy a NODESOFT-tal, illetve a Honlappal létrehoz.

Ebben az összefüggésben az adatkezelő a személyes adatok következő kategóriáit dolgozza fel:

 1. A Honlapot tartalma megtekintéséért felkereső személyek esetében:
 • információk az oldal felkereséséhez használt eszközről, beleértve az IP-címet is, a földrajzi helyzetről, a böngésző típusáról és verziójáról, valamint az operációs rendszerről;
 • információk a látogatásokról és a Honlap használatáról, beleértve az ajánlás forrását, a látogatás időtartamát, az oldalmegtekintéseket és Honlapon történt navigációs útvonalakat;
 • a Honlap használata közben generált információk, beleértve a belépések időpontját, gyakoriságát és körülményeit.

 

 1. A Honlap funkcióit használó személyek esetében (kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése, kommunikáció továbbítása e-mailen vagy a Honlapon keresztül):
 • azonosító adatok: családnév, keresztnév;
 • kapcsolati adatok: e-mail cím;
 • más személyes adatok: a kommunikációk tartalma, továbbított személyes információk.

 

 1. Szerződéses partnerek (személyek), kereskedelmi partnerek képviselői (jogi személyek) és közreműködők esetében a NODESOFT a személyes adatok alábbi feldolgozását végzi:
 • azonosító adatok: családnév, keresztnév;
 • kapcsolati adatok: lakcím, telefonszám, e-mail cím;
 • nemzeti azonosító számok: személyi igazolvány sorozata és száma, személyi azonosító szám;
 • más személyes adatok: aláírás, beosztás/minőség.
  .
A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI

Az érintett személyek III. fejezetben említett kategóriáira vonatkozó személyes adatokat a NODESOFT az alábbi célokból dolgozza fel a Honlapon keresztül:

 • konkrét tevékenységek:
  • a Honlap tartalmának adminisztrációja és személyre szabása;
  • a NODESOFT tevékenyégi tárgyának megfelelő tevékenységek;
  • a Honlapon elérhető szolgáltatások használatának engedélyezése;
  • a Honlap révén beszerzett szolgáltatások ellátása;
  • természetes személyek által megfogalmazott kérések és panaszok fogadása és megoldása;
 • más tevékenységek:
  • kereskedelmi kommunikáció továbbítása tájékoztatás céljából;
  • értesítések küldése e-mailben, a kifejezett beleegyezés alapján;
 • jogos érdekből:
  • a kereskedelmi kockázatok elemzése és megfigyelése céljából;
  • bűncselekmények és csalások azonosítása és megelőzése céljából.
A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

A feldolgozás jogalapját a rendelet rendelkezései és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó, Románia szintjén elfogadott, az adatkezelő tevékenységi területén alkalmazandó jogszabályok rendelkezései képezik.

A feldolgozást az alábbi törvényességi feltételek legalább egyikének megfelelően kell végrehajtani:

 • a feldolgozás az érintett személy beleegyezésével történik (art. 6, 1. bekezdés, a pont);
 • a feldolgozás jogviszony / szerződés megkötéséhez vagy végrehajtásához szükséges (6. cikk, 1. bekezdés, b pont);
 • a feldolgozás az adatkezelőre háruló jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (6. cikk, 1. bekezdés, c pont);
 • a feldolgozás az érintett vagy más természetes személy jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges (6. cikk, 1. bekezdés, d pont);
 • a feldolgozás közérdeket szolgáló feladat elvégzéséhez szükséges (6. cikk, 1. bekezdés, e pont);
 • a feldolgozás az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érdekében szükséges (6. cikk, 1. bekezdés, f pont).
A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A NODESOFT szigorúan az adatgyűjtéshez szükséges feldolgozási célok eléréséhez szükséges időnek megfelelően (a IV. Fejezetben ismertetett módon) dolgozza fel az Ön személyes adatait, az adatmegőrzésre és -biztonságra vonatkozó belső eljárásoknak megfelelően és a belső politikákkal összhangban biztosítja az alkalmazandó jogi kötelezettségek betartását, beleértve, de nem kizárólag, az archiválási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket.

CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI. A SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

A NODESOFT az alábbiaknak továbbíthatja és/vagy szolgáltathatja ki az érintettek személyes adatait:

 • hatóságoknak és közintézményeknek, felkérések alapján vagy törvényi kötelezettségek esetében;
 • szolgáltatóknak és kereskedelmi partenereknek (például: IT szolgáltatók, könyvelőcégek).

A NODESOFT nem továbbít személyes adatokat harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek. Bármilyen harmadik ország felé történő továbbításhoz előzetes informálás és az érintett személy beleegyezése szükséges.

SZEMÉLYES ADATVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A IV. fejezetben felsorolt célok szerint a NODESOFT különös jelentőséget tulajdonít az összegyűjtött és feldolgozott személyes adatok titkosságának és biztonságának.

A NODESOFT technikai és szervezési intézkedéseket rendelt el, hogy megfeleljen az EU 2016/679-es rendeletének, így a feldolgozási eljárások biztosítsák a feldolgozás az Európai Rendelet 5. cikkében megállapított alapelveinek maradéktalan betartását:

 • az adatok gyűjtése és feldolgozása kizárólag törvényes eszközökkel, tisztességesen és az Ön számára átláthatóan történik;
 • a feldolgozás csak a IV. fejezetben meghatározott céloknak megfelelően végezhető, tiszteletben tartva az egyes feldolgozási típusok jogalapjainak követelményeit;
 • csak megfelelő és lényeges adatokat gyűjtenek és dolgoznak fel, a minimalizálás elvének tiszteletben tartásával;
 • munkamódszereket határoztak meg minden személyes adatfeldolgozási művelet számára, és technikai megoldásokat vezettek be az adatok biztonságának, titkosságának és elérhetőségének biztosítása érdekében;
 • a személyzet képzést kapott a személyes adatok feldolgozásának és biztonságának szabályairól és eljárásairól.

A Honlapon keresztül megadott személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak, valamint a biztonság és a védelem feltételeinek megfelelően tároljuk.

AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZÓ FOLYAMATOK HASZNÁLATA ÉS PROFILOK LÉTREHOZÁSA

A NODESOFT nem használ automatikus folyamatokat profilok létrehozására a személyes adatok feldolgozásával.

SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSA

A személyes adatok Ön általi megadása szerződéses vagy a szerződés megkötéséhez / teljesítéséhez szükséges kötelezettség lehet, szükséges lehet a Honlapon keresztül kínált szolgáltatások / lehetőségek előnyeinek kihasználására.

A személyes adatok megadásának megtagadása azt eredményezheti, hogy képtelen lenne igénybe venni a Honlapon nyújtott szolgáltatásokat, vagy mi nem tudnánk teljesíteni az Ön kéréseit.
A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogok és szabadságok tiszteletben tartása érdekében a NODESOFT az Ön beleegyezését kéri, de Önnek figyelembe kell vennie, hogy bizonyos személyes adatok feldolgozásához a rendelet rendelkezései nem mindig írják elő ezt a megállapodást. Ilyen esetekben a NODESOFT más okokat is felhasználhat az adatfeldolgozásra, mint például jogi kötelezettségek teljesítése, szerződés teljesítése vagy jogos érdek.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI

A jelen Adatvédelmi irányelvekben megjelölt személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban Ön, mint érintett személy, az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • hozzáférési jog: magában foglalja a hozzáférést a kezelt személyes adatokhoz és a feldolgozás módjaival kapcsolatos információkhoz;
 • helyesbítéshez való jog: az Önt érintő hibás vagy hiányos személyes adatok felülvizsgálata az adatkezelő által, az Ön kérésére;
 • a tiltakozás joga: magában foglalja a feldolgozással szembeni kifogás jogát;
 • törlési jog: jogot ad Önnek arra, hogy kérje a tárolt adatok törlését, amikor azok már nem szükségesek a gyűjtésük céljai érdekében, amikor visszavonja beleegyezését, és a feldolgozásnak nincs más jogalapja, ha úgy ítéli meg, hogy az adatokat illegálisan dolgozták fel vagy jogi kötelezettség teljesítése miatt;
 • a feldolgozás korlátozásának joga: korlátozás megszerzése a személyes adatainak feldolgozására bizonyos esetekben, például amikor úgy gondolja, hogy az adatkezelés jogellenes, vagy megkérdőjelezi a személyes adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze ezt a pontosságot;
 • az adatok hordózhatóságához való jog: Önnek jogában áll az adatkezelőnek átadott személyes adatokat strukturált, általánosan használt és olvasható formátumban megkapni, vagy kérni az ilyen adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz.

Ugyanakkor jogában áll bármikor visszavonni a beleegyezését, anélkül, hogy ez befolyásolná a személyes adatok NODESOFT által addig végzett feldolgozásának jogszerűségét.

Ha úgy gondolja, hogy a NODESOFT által az Önnel való kapcsolata keretében végzett adatkezelése sérti az uniós Rendelet által biztosított jogokat, írásos (keltezett és aláírt) kérelmet intézhet az adatkezelőhöz a Iași, str. Grigore Ureche nr. 1, bl. W. Mărăcineanu, et. 3, ap. 9, camera 1, Iași megye alatti székhelyünkön, vagy elküldheti az office@sportexpertclub.com mailcímre.

Ugyanakor, Önnek jogában áll panaszt benyújtani a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóságnál (B-dul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, 1. szektor, 010336, Bukarest, telefon 0318.059.211, e-mail anspdcp@dataprotection.ro) is.

A NODESOFT minden esetben tiszteletben tartja az Ön jogait, valamint az Európai Unió 2016/679 számú rendeletét.